نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سیساخت، شماره شیت 6251-I ، فرمت jpg   (SISAKHT 1380 برگه  6251-I)