نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شازند، شماره شیت 5857-I ، فرمت jpg   (SHAZAND برگه  5857-I)