نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاهرود، شماره شیت 6962-I ، فرمت jpg   (SHAHRUD برگه  6962-I)