نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاه جنج، شماره شیت 8143-III ، اراضی کشاورزی قبل از اصلاحات ارضی در ایران  (SHAH JONJ برگه  8143-III)