نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاه زید، شماره شیت 6462-II ، فرمت jpg   (SHAH ZEYD برگه  6462-II)