نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاه عروب، شماره شیت 8145-IV ، فرمت jpg   (SHAH ARUB برگه  8145-IV)