نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاه مزرعه، شماره شیت 6964-III ، فرمت jpg   (SHAHMAZRAEH برگه  6964-III)