نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاه پسند، شماره شیت 7064-III ، فرمت jpg   (SHAHPASAND برگه  7064-III)