نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شاه کیله، شماره شیت 6763-IV ، فرمت jpg   (SHAH KILEH برگه  6763-IV)