نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق امیریه، شماره شیت 7851-II ، فرمت jpg   (SHARQ -E- AMIRIYEH (6) برگه  7851-II)