نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق بارانداز، شماره شیت 6958-I ، فرمت jpg   (SHARQ -E BARANDAZ -E SAR -E NAMAK (1) برگه  6958-I)