نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق بارنداز سر، شماره شیت 7058-I ، فرمت jpg   (SHARQ E BARANDAZ -E SAR -E NAMAK (3) برگه  7058-I)