نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق بایزه، شماره شیت 7056-I ، فرمت jpg   (SHARQ -E BAYAZEH برگه  7056-I)