نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق ترود، شماره شیت 7060-I ، فرمت jpg   (SHARQ -E TORUD برگه  7060-I)