نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق ترود، شماره شیت 7060-I ، زمین های زراعی دهه 40  (SHARQ -E TORUD برگه  7060-I)