نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق تهران، شماره شیت 6361-III ، فرمت jpg   (SHARQ E TEHRAN برگه  6361-III)