نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق سرنمک، شماره شیت 7059-II ، مستثنیات   (SHARQ -ESAR NAMAK برگه  7059-II)