نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق سرنمک، شماره شیت 6958-II ، فرمت jpg   (SHARQ -E SARNAMAK برگه  6958-II)