نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق صوفی آباد، شماره شیت 6760-IV ، فرمت jpg   (SHARQ-E SUFIABAD برگه  6760-IV)