نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق عروسان، شماره شیت 7058-II ، فرمت jpg   (SHARQ -E ARUSAN(1) برگه  7058-II)