نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق مازایجان، شماره شیت 6946-II ، فرمت jpg   (SHARQ -E MAZAYJAN برگه  6946-II)