نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق میدانده، شماره شیت 6847-III ، فرمت jpg   (SHARQ -E MEYANDEH برگه  6847-III)