نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق کلوت چشمه، شماره شیت 6955-I ، فرمت jpg   (SHARQ -E KALUT CHESHMEH SHUR برگه  6955-I)