نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شرق کوه سیرخون، شماره شیت 8157-IV ، فرمت jpg   (SHARQ -E KUH -E SIRKHUN برگه  8157-IV)