نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شش، شماره شیت 7061-III ، فرمت jpg   (SHESH برگه  7061-III)