نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شش توماد، شماره شیت 7561-I ، فرمت jpg   (SHESHTOMAD 1385 برگه  7561-I)