نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شماره شرق قوری، شماره شیت 6949-IV ، فرمت jpg   (SHOMAL-E SHARQ -E QURI برگه  6949-IV)