نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال بندان، شماره شیت 8153-III ، فرمت jpg   (SHOMAL -E BANDAN برگه  8153-III)