نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال جندق، شماره شیت 6858-I ، فرمت jpg   (SHOMAL -E JANDAQ (1)  برگه  6858-I)