نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال رحیم آباد، شماره شیت 6851-IV ، فرمت jpg   (SHOMAL -E RAHIMABAD برگه  6851-IV)