نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال ساقند، شماره شیت 7055-IV ، فرمت jpg   (SHOMAL -E SAGHAND برگه  7055-IV)