نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال سورتیق، شماره شیت 8155-II ، فرمت jpg   (SHOMAL -E SURTIGH برگه  8155-II)