نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال شاهرخ آباد، شماره شیت 7849-IV ، فرمت jpg   (SHOMAL -E SHAHROKHABAD (2) برگه  7849-IV)