نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال غرب جندق، شماره شیت 6859-III ، فرمت jpg   (SHOMAL -E GHARB -E JANDAG(2) برگه  6859-III)