نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال غرب جندق، شماره شیت 6858-IV ، نقشه اراضی زراعی  (SHOMAL -E GHARB -E JANDAQ برگه  6858-IV)