نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال هاشم آباد، شماره شیت 6851-I ، فرمت jpg   (SHOMAL -E HASHEMABAD برگه  6851-I)