نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال کوه حوض میرزا، شماره شیت 7057-I ، فرمت jpg   (SHOMAL -E KUH -E HOWZ-E MIRZA برگه  7057-I)