نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال کوه پارترگی، شماره شیت  8153-I ، فرمت jpg   (SHOMALE -E KUH -E PATARGI 2 برگه   8153-I)