نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمال گراقو، شماره شیت 8050-I ، فرمت jpg   (SHOMAL -E GERAGHU برگه  8050-I)