نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شمش، شماره شیت 7052-III ، فرمت jpg   (SHAMSH برگه  7052-3)