نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهراب، شماره شیت 5959-II ، فرمت jpg   (SHAHRAB 1387 برگه  5959-II)