نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهرخت، شماره شیت 8057-II ، فرمت jpg   (SHAHRAKHT برگه  8057-2)