نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهرستانک، شماره شیت 6162-I ، عکس هوایی دهه 40  (SHAHRESTANAK برگه  6162-1)