نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهرک امام رضا، شماره شیت 7565-III ، فرمت jpg   (SHAHRAK -E EMAM REZA 1380 برگه  7565-III)