نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهر کرد، شماره شیت 6154-I ، زمین های زراعی سال 1334  (SHAHR -E KORD برگه  6154-I)