نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهر کرد، شماره شیت 6154-I ، فرمت jpg   (SHAHR -E KORD برگه  6154-I)