نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهر کهنه، شماره شیت 7664-II ، زمین های زراعی قبل از اصلاحات ارضی (SHAHR -E KOHNEH 1385 برگه  7664-II)