نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شهسواران، شماره شیت 6058-III ، فرمت jpg   (SHAHSAVARAN برگه  6058-III)