نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شوسف، شماره شیت TO8053 ، فرمت jpg   (SHUSF برگه  8053)