نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شولام، شماره شیت 5864-III ، فرمت jpg   (SHULAM برگه  5864-III)