نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شوکت اباد، شماره شیت 7855-I ، نقشه دو دوره قابل دانلود است. فرمت jpg   (SHOWKATABAD برگه  7855-I)