نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 شوکت اباد، شماره شیت 7855-I ، فرمت jpg   (ShowKat Abad برگه  7855-I)